Termodynamika test

Pobierz

Poznaj kolejne prawa i zależności niezbędne do.Karol Rogowski rozwiązuje zadania i tłumaczy zagadnienia teoretyczne związane z zagadnieniem gazu doskonałego, zerowej zasady termodynamiki, równania Clapey.Karol Rogowski dokładnie omawia zagadnienia związane z drugą zasadą termodynamiki.. Rozwiąż test i sprawdź swoją wiedzę.Termodinamica Fisica Aplicada a la FIsioterapia Quiz on Test de Termodinamica, created by ANGEL ÁVILA CAMPOS on 07/02/2020 .Test Termodynamika, Rozdział III podręcznika Spotkania z fizyką cz. 2 dla Klasa II.. Dowiecie się jaki wpływ ma praca i ciepło na energię wewnętrzną ciała.. W każdej kolumnie zaznacz tylko jeden kwadrat.. To trzeba umieé Uwaga.. imi´ i nazwisko data 1 Siedzàc przy ognisku lub kominku, odczuwasz ciepło.. Plik, zawierający testy z kluczem odpowiedzi z poszczególnych działów można pobrać TUTAJ.. tylko wówczas, gdy nad ciałem wykonywana jest praca lub gdy ciało wykonuje pracę.. W f.Test Termodynamika 1 Wskaż, która z przemian (A-F) jest krzepnięciem (1), która - resublimacją (2), a która skraplaniem (3).. W zadaniach 1—3 wybierz poprawne uzupelnienia zdaó.. imi´ i nazwisko data 1 Podczas pieczenia ciasta w piekarniku nagrzewajà si´ górne warstwy powietrza w kuchni (mo˝na to sprawdziç, stajàc na krzeÊle i podnoszàc r´k´).. tylko wówczas, gdy następuje przepływ ciepła.. 40 o C wyrażone w stopniach K to.. Grupa A TEST z działu: Termodynamika Ka˝de twierdzenie lub pytanie ma tylko jednà prawidłowà odpowiedê.. Energię wewnętrzną ciała można zmienić.. Termodynamika - pytania testowe.. Poznaj jej reguły i dowiedz się jak wpływają one na zachowanie gazów.Test Termodynamika imię i nazwisko klasa data 1 Wskaż, która z przemian (A-F) jest topnieniem (1), która - parowaniem (2), a która - sublimacją (3).. Spotkanie z fizyką 3, Nowa Era.. wtedy, gdy zostanie wykonana praca lub nastąpi przepływ ciepła.Termodynamika, energia wewnętrzna i jej przemiany, ciepło właściwe, przemiany stanów i termodynamiczne.. Gdy gorqca woda w naczyniu styg- nie, calkowita energia wewnçtrzna wody A/ B, šrednia energia kine- tyczna czqsteczek wody A/ B, a czq- steczki wody poruszajq siç coraz A. zwiçksza siç B. zmniejsza siç C. szybciej D. wolniejTest - Termochemie.. Przemiana A. gazu w ciecz B. ciała stałego w gaz C. cieczy w gaz D. cieczy w ciało stałe E. ciała stałego w ciecz F. gazu w ciało .- Termodynamika.. Zawiera 16 pytań.. W każdej kolumnie zaznacz tylko jeden kwadrat.. Dzieje si´ tak dzi´ki: a) zjawisku konwekcji, b) zjawisku przewodnictwa, c) zjawisku promieniowania, d) zjawisku parowania..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt